جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی

میزبان

جهاد دانشگاهی یک سازمان فرهنگی پژوهشی در ایران است که یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی به همین نام را اداره می‌کند. اساسنامه جهاد دانشگاهی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۶۵ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. طبق این اساسنامه جهاد دانشگاهی، دو وظیفه تحقیقات علمی و فعالیتهای فرهنگی را بر عهده دارد. جهاد دانشگاهی در راستای اهداف و وظایف خود در سال ۱۳۷۲ اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی به عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی از نوع دوم نمود. https://hrtc.ir/