بیمه مرکزی

بیمه مرکزی

حامی

وظیفه بیمه مرکزی ايران بر اساس قانون تاسیس و به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه ای به نام بيمه مركزی ايران طبق مقررات اين قانون تاسيس می گردد.