انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

نظام اداری و بهره وری

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- راهکارهای استراتژیک در بهبود بهره وری اداری
- بهره وری و نظام حکمرانی
- نظام اداری و بهره وری

زمان : یکشنبه ۲۶ مرداد 1399 ساعت 17:00 تا 18:45
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : علینقی مشایخی ، مسعود حجازیان ، فاطمه پهلوانی
حامی : بیمه تجارت نو ، بیمه رازی ، بیمه مرکزی ، سازمان مدیریت صنعتی ، سازمان ملی بهره وری ایران
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.