مرکز نوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

مرکز نوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

میزبان