موسسه اندیشه سازان ترقی

موسسه اندیشه سازان ترقی

میزبان

مجری برنامه های حمایتی صنایع کوچک ایران مجری برگزاری تورها صنعتی و نمایشگاهی مجری نیاز سنجی و انتقال فناوری برای واحد های صنعتی و تولیدی خدمات بخش بررسی و کمک به فرایند دانش بنیان عارضه یابی توسعه بازار واحد های صنعتی و تولیدی و...