شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

میزبان

شتاب دهنده سلامت الکترونیک کارا شتاب دهنده کارا، توسط جمعی از کارآفرینان موفق صنعت داروسازی و با تمرکز بر سلامت دیجیتال در سال ۱۳۹۷ کار خودشو شروع کرد. خانواده کارا مصمم است با رویکردی نوآورانه و تیم سازی با نخبگان جوان، در حل بخشی از مشکلات سلامت کشور موثر باشد. امیدواریم که با پیوند درست نخبگان و صاحبان کار و سرمایه ، اکوسیستمی پویا تشکیل گردد. مهم ترین هدف کارا " هم آفرینی" است، ایجاد بستری مناسب برای خلق مشترک و رشد ایده جدید. همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم