پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

حامی

به منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي و توسعه تحقيقات علمي، كاربردي در زمينه بيمه و همچنين ساماندهي پژوهش‌هاي بيمه‌اي و فراهم آوردن بستر مناسب رشد و توسعه صنعت بيمه در كشور، اولين پژوهشكده بيمه بر اساس مصوبه مجمع عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت قطعي مورخ شوراي گسترش آموزش عالي،‌ با سه گروه پژوهشي بيمه هاي اموال و مسئوليت، گروه پژوهشي بيمه هاي اشخاص و گروه پژوهشي عمومي بيمه تشكيل گرديد. پس از موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد پژوهشكده بيمه تهيه و تنظيم اساسنامه در دستور كار قرار گرفت و اساسنامه تنظيم شده به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ارسال و مراحل تصويب آن پيگيري شد. اساسنامه مزبور پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ 17؍10؍1384، براي اجرا در تاريخ 20؍12؍1384 به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديد. در اجراي ماده 5 اساسنامه (اركان پژوهشكده بيمه) تعيين اعضاء هيأت امنا پيگيري و در تاريخ 11؍7؍1385 احكام پنج نفر از اعضاي پيشنهادي هيأت امناء پژوهشكده بيمه صادر و ابلاغ گرديد. پژوهشكده بيمه كه جهت تأمين نيازهاي پژوهشي صنعت بيمه كشور تأسيس شده و وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد از شركت‌هاي بيمه نيز طرح‌هاي پژوهشي و كمك مالي مي‌پذيرد. اين پژوهشكده از نظر علمي تابع قوانين پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و با مراكز دانشگاهي و پژوهشي داخل و خارج از كشور همكاري‌هاي علمي و پژوهشي دارد. گزارش تغيير ساختار پژوهشکده طي سال 86 اقدامات مربوط به اجراي اساسنامه و اركان آن از جمله صدور احكام هيأت امنا و برگزاري جلسات مربوط به صدور حكم رئيس پژوهشكده بيمه و متعاقباً صدور احكام كميسيون دائمي و برگزاري جلسات اوليه به منظور هماهنگي و بررسي نمودار سازماني، تشكيلات تفصيلي، آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي و مالي معاملاتي، صورت پذيرفت و با موافقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دو گروه پژوهشي جديد علاوه بر سه گروه مصوب قبلي تشکيل شد. https://www.irc.ac.ir