روابط عمومی استانداری مازندران

روابط عمومی استانداری مازندران

میزبان

شرح وظایف و ماموریتهای اساسی استانداری ها: 1. اعمال سیاستهای عمومی دولت درارتباط باوظایف دستگاههای اجرایی،موسسات و ...که به نحوی ازبودجه عمومی دولت استفاده می نمایند . 2. مشارکت درارزشیابی عملکردمدیران واحدهای استانی دستگاههای اجرایی براساس دستورالعملهای مربوطه. 3. ایجادهماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی،نهادها،موسسات،شوراهاوسازمانهای محلی درچارچوب قوانین ومقررات . 4. نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات توسط واحدهای استانی دستگاه های اجرایی دراستان 5. بررسی،رسیدگی وحل اختلافات حقوقی فیمابین دستگاههای اجرایی استان . 6. هماهنگیهای لازم با وزراء ویا بالاترین مقام دستگاه ذیربط برای عزل و نصب مدیران واحدهای دستگاههای اجرایی مستقر در استان وبالاترین مقامات اداری،مدیران پروژه های ملی،بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی براساس ضوابط ومقررات قانونی . 7. ریاست جلسات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان،شوراها،کمیسیونهاوکمیته هایی که بموجب قانون به عهده استانداری است . 8. تامین وحفظ امنیت داخلی واستقرارنظم وآرامش دراستان وایجادهماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی،انتظامی ونظامی . 9. بررسی واعمال سیاست های لازم درمقابله با بروزمشکلات مرزی ونظارت برنحوه مراقبت از مرزهای آبی وخاکی استان . 10. تمشیت امورنیروی انتظامی دراستان براساس تکالیف مورداشاره درقانون . 11. پیشگیری ازبروز ناهنجاریهای امنیتی وتعیین اولویتهای سیاستهای امنیتی استان با تاکیدبراصول پدافند غیرعامل. 12. ایجاد هماهنگی درامر مبارزه با مواد مخدر، قاچاق اسلحه ، کالا و ارز دراستان درچارچوب قوانین ومقررات. 13. نظارت برنحوه انجام امورمربوط به جلوگیری ازترددونقل وانتقالات غیرمجازدراستان . 14. مسئولیت برقراری امنیت استان ازجایگاه رئیس شورای تامین استان و تشکیل وریاست جلسات شورای تامین استان ونظارت برحسن اجرای مصوبات آن درچارچوب قوانین ومقررات . 15. نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی،گذرنامه ووظیفه عمومی درچارچوب قوانین ومقررات . 16. برگزاری ونظارت برحسن اجرای انتخابات درسطح استان . 17. بررسی، مطالعه و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری در حوزه استان و رفع اختلاف بین استانهای همجوار. 18. نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به نمایندگان خارجی مقیم استان،اتباع خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین، آوارگان درچارچوب قوانین ومقررات . 19. برنامه ریزی وایجادزمینه مناسب درجهت تحقق وتوسعه آزادیهای سیاسی واجتماعی درچارچوب قانون اساسی وسایرقوانین کشور وتامین توسعه سیاسی واجتماعی پایدار وارتقاءسطح مشارکت عمومی دراستان . 20. فراهم آوردن زمینه های گسترش عدالت اجتماعی درزمینه های حمایت ازنهادها وکمیته های دولتی و مردمی وموسسات خیریه مرتبط با موضوع . 21. ایجادزمینه مناسب بمنظور توسعه اجتماعی وفرهنگی جامعه باتاکیدبرامورمربوط به بانوان وسازمانهای مردم نهاد. 22. ایجادزمینه های لازم برای تشکیل وتوسعه مجامع وتشکلهای غیردولتی واحزاب باموضوعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی واقتصادی درسطح استان . 23. فراهم نمودن زمینه مشارکت وهمکاری مطلوب اقوام ومذاهب دراجرای برنامه های ملی وسیاستهای عمومی دولت . 24. فراهم آوردن موجبات تشکیل وتقویت وهماهنگی بین شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان درامورمشارکت پذیر. 25. پیگیری امورمربوط به تشکیل دهیاریهای استان ونظارت وارزیابی فعالیت آنها . 26. نظارت براموراداری و استخدامی شهرداریهاودهیاریهاواجرای قوانین ومقررات مربوط دراستان . 27. نظارت بر سیاستها و برنامه های توسعه شهری و روستایی و همچنین طرح های جامع شهری دراستان . 28. نظارت و هماهنگی در جهت توسعه امورعمرانی شهرها وروستاها ، طرح ها و پروژه ها ، هدایت وپشتیبانی فنی - اجرایی . 29. نظارت برروندوضع عوارض محلی باتوجه به توان وبنیه اقتصادی ساکنین استان که ازطریق شوراهای اسلامی شهروروستا پیشنهاد می گردد. 30. . مدیریت واعمال هماهنگی لازم بمنظورپیش بینی،پیشگیری،کنترل و مهارخسارات مادی ومعنوی وحوادث غیرمترقبه وبلایای طبیعی دراستان . 31. نظارت عالیه برتحقق طرحهای توسعه فناوری اطلاعات دراستان . 32. مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان . 33. نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان . 34. نظارت عالیه برامورایثارگران وخانواده های معظم شهدادرسطح استان . 35. نظارت عالیه بربرنامه هاوسیاستهای کلان اموردرآمد،تجهیزو تخصیص منابع استان . 36. نظارت عالیه واعمال هماهنگی درفعالیتهای اقتصادی استان . 37. نظارت برنحوه فعالیت بانکهاوموسسات مالی واعتباری وبیمه های دولتی . 38. نظارت برتوزیع وتخصیص اعتبارات هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای استان ازطریق ریاست شورای برنامه ریزی وتوسعه استان وکارگروه تخصیص منابع . 39. هماهنگی ونظارت برامورمربوط به تشویق سرمایه گذاران وحمایت ازواگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه بمنظور سرمایه گذاری دراستان . 40. هماهنگی ونظارت برامورمربوط به تشویق صاحبان کالاهادرجهت افزایش صادرات غیرنفتی باهمکاری سایردستگاههای اجرایی مسئول . 41. پیگیری تاسیس وراه اندازی، هدایت و راهبری بازارچه های مرزی طبق قوانین ومقررات مربوطه دراستان های مرزی . 42. پیگیری امورمربوط به معیشت مرزنشینان دراستانهای مرزی . 43. بررسی زمینه های مشترک همکاری باکشورهای همجوارودوست،انعقادیادداشت تفاهم وهمکاری باهماهنگی سایر سازمانهای مسئول درچارچوب قوانین ومقررات مربوط . 44. همکاری وتسهیل دربسترسازی مناسب جهت جذب گردشگران داخلی وخارجی وتسهیل امورمربوط به آن باهماهنگی سایردستگاههای اجرایی . 45. نظارت برحفظ وحراست ازمنابع طبیعی ومحیط زیست وترویج فرهنگ واستفاده بهینه ازمنابع وامکانات موجوداستان . 46. نظارت برانجام امورسجلی وشناسایی وتعیین تابعیت وهویت ایرانیان ساکن دراستان .