انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA

میزبان

شرکت مهندسی سالم صنعت بخت در سال 1393 در تهران به ثبت رسید. هدف از ثبت این شرکت حرکت در فعالیت های اقتصادی در زمینه ایمنی بهداشت و محیط زیست بوده است زیرا اعضای هیئت مدیره این شرکت از رشته های مهندسی ایمنی و مهندسی محیط زیست فارغ التحصیل شده اند. با توجه به اهمیت فرهنگ در ایمنی و بهداشت کار تمرکز فعالیت های شرکت بر آموزش بیشتر از دیگر بخش ها بوده است. با رشد مجموعه و افزایش مشتریان، شرکت وارد زمینه های دیگری همچون خدمات ایمنی برق، کالیبراسیون، تامین تجهیزات و نیروی انسانی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی رایج در این حوزه شده است. در سال 1398 بنا بر تصمیم هیئت مدیره دفتر اصلی شرکت به منطقه پارس جنوبی انتقال یافت.