انجمن زنان مدیر کارآفرین

انجمن زنان مدیر کارآفرین

میزبان

در تلاش برای ترویج کارآفرینی در میان زنان، گروهی از زنان همفکر کارآفرین، به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در سال 1384 گرد هم آمدند تا انجمن ملی زنان کارآفرین (NAWE) را تأسیس کنند. هدف ساده بود، فراهم کردن مکانی که زنان بتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و دانش خود را به نسل بعدی زنان کارآفرین منتقل کنند.افزایش آگاهی در مورد نقش کارآفرینی زنان و سهم آن در توسعه اقتصادی به عنوان یک نیروی محرکه، ایجاد انجن ملی زنان کارآفرین بود. یکی دیگر از عوامل اصلی تشویق زنان فارغ التحصیل جدید دانشگاه بود تا پس از فارغ التحصیلی، داشتن کسب و کار خود را در نظر بگیرند.