دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

بهترین نرم افزار حسابداری برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا
- انواع نرم افزارهای حسابداری کلود و in-house
- مزیت های نرم افزارهای حسابداری کلود و in-house

زمان : یکشنبه ۲۴ شهریور 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه