سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند برگزار شد

بررسی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی (استاندارد حسابداری شماره18)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- صورت های مالی تلفیقی و ثبت های حسابداری
- صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل
- مسائل خاص صورت های مالی تلفیقی
- بررسی ترکیب های تجاری

زمان : چهارشنبه ۲۲ دی 1400 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه