انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

گام های برای افزایش بهره وری یک شرکت بیمه ای

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مدل چرخه بهره وری
- گام های عملیاتی رشد بهره وری
- گام های عملیاتی رشد بهره وری

زمان : دوشنبه ۲۱ تیر 1400 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر کردبچه
حامی : پژوهشکده بیمه
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه