مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

صورت جریان های نقدی (استاندارد حسابداری ۲)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تفاوت های کلیدی روش مستقیم و غیر مستقیم
- نحوه ارائه صورت جریان های نقدی
- طبقه بندی رویدادهای مالی در صورت جریان های نقدی
- مسائل خاص صورت جریان های نقدی

زمان : سه‌شنبه ۱۵ تیر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.