انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

بیمه سوانح طبیعی و بهره وری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- اهمیت بیمه در کنترل کیفیت و ایمنی ساختمان
- صندوق بیمه سوانح طبیعی در ایران
- بیمه زلزله در ایران

زمان : دوشنبه ۲۴ خرداد 1400 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر غفوری آشتیانی
حامی : پژوهشکده بیمه
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه