ریسک نیوز

ریسک نیوز

حامی

صاحب امتیار و مدیر مسئول: محمود فراهانی مجوز با نام : www.rahebimeh.ir سردبیر: آزاده محسنی نشانی: ولی عصر بالاتر از پارک ساعی .کوچه 36. شماره 7طبقه 5واحد 252 شماره تلفن و فکس: 88644303 پست الکترونیک: info@risknews.ir مدیر فنی: webmaster@risknews.ir