توان نیاز پارسیان

توان نیاز پارسیان

میزبان

سیدحسن حاجی اکبری مدیر عامل هیئت مدیره مرجع اطلاعات؟ مجموع2 نفر محمدامین سلیمانی فرد رییس هییت مدیره سینا پهلوانی نایب رییس هییت مدیره بازرسین و سایر مرجع اطلاعات؟ مهدی علی یان فینی بازرس علی‌البدلبه مدت ابوالفضل عالمی خندان بازرس اصلی