دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

میزبان

شماره های مستقیم و داخلی تعدادی از واحدهای اصلی دانشگاه به صورت زیر است.. ضمناً برای ارتباط با واحدهای زیر مجموعه هر واحد با آن واحد و یا تلفن خانه تماس بگیرید. پیش شماره (کد) شهر یاسوج 074 می باشد. آدرس دانشگاه : یاسوج -خیابان پاسداران - ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه:pr@yu.ac.ir شماره تماس:31000-074 کد پستی :74934-75918