کارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

کارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

میزبان

شتاب دهنده ماد با گردهمایی متخصصان مجرب کشور در راستای توسعه فناوری و کارآفرینی در حوزه فراورده‌های دارویی بویژه مواد اولیه داروهای شیمیایی ضمن شناسایی نیازها و پتانسیل‌های کشور، اقدام به شناسایی، جذب، آموزش، سازماندهی، هدایت و حمایت از افراد مستعد و هسته‌های فناور نموده است و امکاناتی از قبیل فضای کاری مناسب، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های نیمه صنعتی و اتاق تمیز زیر نظر مربیان، متخصصان و چهره‌های سرشناس این صنعت جهت رسیدن به اهداف نوآورانه و فناورانه در حوزه‌های تولید داروهای شیمیایی در اختیار هسته‌های فناور قرار می‌دهد.