شتابدهنده جهش برگزار میکند برگزار شد

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن
- نحوه محاسبه ضریب ۷/۸ الی ۱۶/۶۷ به قراردادهای پیمانکاری
- نکات نگارش قراردادهای پیمانکاری برای کاهش یا معافیت از حق بیمه پیمانکاری
- نحوه معافیت حق بیمه قرارداد کسب و کارها با اشخاص حقیقی پیمانکار

زمان : یکشنبه ۲۴ شهریور 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : بابک عزیزی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوای ارائه شده در گپ و گفت ۹۶: -خرید خدمات نیروی انسانی مشمول ضریب ۱۶/۶۷ درصد میشود. -مبلغ ناخالصی که در وجه پیمانکار پرداخت میشود، مشمول ضریب می شود. -ضریب ده و نیم در خصوص قالب شرکت های فنی و مهندسی میباشد، که تجهیزات و مصالح با کارفرما باشد. -ضریب ۷/۸ برای کارهای با مصالح هست. -عدم اخذ کد کارگاهی در قراردادهای پیمانکاری مشمول ۲٪ جریمه مبلغ ناخالص قرارداد می شود.

ویدئوهای این جلسه