مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تهیه صورت جریان های نقدی جهت یک شرکت نمونه
- تهیه یادداشت نقد حاصل از عملیات
- بررسی نکات در خصوص تهیه صورت جریان های نقدی
- بررسی مسائل خاص سخنران

زمان : سه‌شنبه ۴ آبان 1400 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه