انجمن بهره وری ایران برگزار میکند

افزایش بهره وری در صنایع

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرآیند اندازه گیری بهره وری
- استراتژی های بهبود بهره وری
- فرآیند برنامه ریزی بهبود بهره وری
- ابزارهای بهبود بهره وری

زمان : چهارشنبه ۵ آبان 1400 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر بهرام جلوداری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.