مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند

نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه سرکشی اداره دارایی به حساب های بانکی شرکت و مدیرعامل
- نحوه رسیدگی اداره مالیات به تراکنش های مشکوک بانکی
- مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس قوانین مدنی و جزایی
- نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

زمان : دوشنبه ۱۱ مرداد 1400 ساعت 14:01 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : بهمن ذولفی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.