پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با مفاهیم بدهی ها، دارایی ها و ذخایر احتمالی در حسابداری (استاندارد حسابداری 49)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- شناخت بدهی ها، ذخایر و بدهی های احتمالی
- اندازه گیری بدهی های احتمالی
- ذخایر، بدهی ها و دارایی های احتمالی
- مسائل خاص در ذخایر و بدهی های احتمالی

زمان : چهارشنبه ۱۳ مرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.