مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار در 1400

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه محاسبه حقوق، دستمزد، عیدی و سنوات
- حقوق پایه، حداقل و حداکثر حقوق قابل پرداخت
- آشنایی با قانون کار و قوانین استخدامی جدید
- حق بیمه سهم کارگر و کارفرما

زمان : چهارشنبه ۵ خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : بابک عزیزی
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه