انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

بهره وری و کیفیت

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نقش کیفیت در بهره وری
- کیفیت و ارزیابی عملکرد
- ارزیابی عملکرد پیش نیاز مدیریت بهره وری
- علل عدم تحقق چرخه مدیریت بهره وری در ایران

زمان : دوشنبه ۱۸ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر بهرام جلوداری
حامی : شرکت بیمه نوین
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه