سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند برگزار شد

حق بیمه و جایگاه آن در قراردادها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها
- حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری و استخدامی
- آشنایی با قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی
- جایگاه تامین اجتماعی در قراردادها

زمان : دوشنبه ۲۵ اسفند 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمدصادق رزاقی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.