اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برگزار میکند

قوانین مالیاتی و سایر قوانین

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرآیند رسیدگی مالیاتی
- فرآیند دادرسی مالیاتی
- فرآیند دادخواهی مالیاتی
- فن دفاع

زمان : یکشنبه ۲۴ اسفند 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.