مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

حق بیمه و جایگاه آن در قراردادها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها
- حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری و استخدامی
- آشنایی با قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی
- جایگاه تامین اجتماعی در قراردادها

زمان : سه‌شنبه ۹ دی 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محمدصادق رزاقی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.