موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار میکند

مطالعات کیفی، تحلیل داده های کیفی (۱)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تحلیل همزمان با جمع آوری داده کیفی
- مدیریت داده های کیفی
- فرآیند گام به گام تحلیل
- تحلیل محتوایی موضوعی، تحلیل در گراندد تئوری و پدیدارشناسی

زمان : چهارشنبه ۱۱ تیر 1399 ساعت 18:00 تا 21:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.