موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار میکند برگزار شد

مطالعات کیفی، طراحی و اجرا

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- عنوان پژوهش، نگارش سوال و هدف پژوهش
- بیان مسئله، ادبیات و چارچوب مفهومی
- نمونه گیری، جمع آوری داده کیفی
- مصاحبه عمیق و بحث گروهی

زمان : چهارشنبه ۲۱ خرداد 1399 ساعت 18:00 تا 20:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.