تیوان ، کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان برگزار میکند برگزار شد

اصول و نکات حسابداری

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- روش های ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه ها و درآمدها
- مفروضات حسابداری
- تشریح فرض تفکیک شخصیت ها در حسابداری
- آثار و تبعات عدم رعایت اصول حسابداری در کسب و کار

زمان : چهارشنبه ۲۷ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.