مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی قرارداد کار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای یا پروژه ای
- آشنایی با قوانین و مقررات قرارداد کار دورکاری و فریلنسرها
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای پرسنل و مدیران
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی عدم بیمه و انعقاد قرارداد کار

زمان : چهارشنبه ۲۰ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه حقوقی طنین
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۰۱: -قانون کار جزو قوانین آمره است -ماده ۱۴۸ -عام بودن قانون کار -حمایتی بودن قانون کار -تنظیم قرار داد کار: شفاهی، کتبی -مشخصات طرفین در قرار داد کار بر اساس ماده ۲ و ۳ کار -موضوع قرارداد -نوع قرارداد: موقت، معین، دائم - قید محل انجام خدمت -ساعات کار -مزایای قانون کار: ضمن کار ، پایان کار -حق بیمه -ماده ۱۵۷

ویدئوهای این جلسه