مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با چالش های حقوقی استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات حقوقی استارتاپ ها
- تضامین تعهدات طرفین استارتاپ ها
- تجارب موفق و ناموفق حقوقی
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی

زمان : یکشنبه ۱۷ آذر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سجاد نعیم وفا
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.