تیوان ، کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی قراردادها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با ارکان قرارداد
- آشنایی با انواع قرارداد
- نحوه فسخ و ابطال قرارداد
- تضامین اجرای قرارداد

زمان : چهارشنبه ۱۷ مهر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : هنگامه عسگری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.