مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

قوانین منابع انسانی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای یا پروژه ای
- آشنایی با قوانین و مقررات قرارداد کار
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای پرسنل و مدیران
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی عدم بیمه و انعقاد قرارداد کار

زمان : یکشنبه ۷ مهر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه طنین
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوای ارائه شده در گپ و گفت ۱۱۰: -ابتدا باید مشخصات طرفین در قرار داد کار ذکر بشود. -در قرارداد کار مزایایی تعیین میشود و عددش مشخص هست. -توافق در موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد نباید کمتر از مبلغ تعیین شده از سوی شورای عالی کار باشد. -انواع قراردادهای دائم،موقت،معین داریم - تعیین محل انجام خدمت و ساعات کار برای همه شرکت ها الزامی است. -یک حداقلی برای پرداخت بیمه است که نباید کمتر از اون پرداخت بشود. -در پایان ماه حق بیمه کارگران باید پرداخت بشود وگرنه باید دوبرابر ان را پرداخت کنند.

ویدئوهای این جلسه