تیوان برگزار میکند برگزار شد

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف مدیر مالی در ساختار سازمانی شرکت
- تشریح صورت های مالی اساسی
- هزینه یابی، طبقه بندی هزینه ها
- مفهوم نقطه سربه‌ سر و نحوه محاسبه آن

زمان : دوشنبه ۲۵ شهریور 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مسعود امیرآتشانی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.