پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

قوانین مالی و حقوقی برای شرکت های مستقر در پارک های فناوری

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قانون کار برای شرکت های مستقر در پارک ها
- معافیت مالیاتی برای شرکت های مستقر در پارک ها
- بیمه پرسنل شرکت های مستقر در پارک ها

زمان : یکشنبه ۳ شهریور 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مسعود امیرآتشانی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.