تیوان برگزار میکند برگزار شد

بیمه و مالیات کسب و کارهای اینترنتی واسط و پلتفرمی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده توسط پلتفرم ها
- نحوه صدور فاکتور برای کسب و کارهای پلتفرمی
- ماده 38 قانون تامین اجتماعی مربوط به حق بیمه پیمانکاری پلتفرم ها

زمان : دوشنبه ۲۸ مرداد 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.