انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند برگزار شد

ایده هایی برای آینده نظام آموزش عمومی در ایران

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- .
- .
- .

زمان : پنجشنبه ۱۵ دی 1401 ساعت 18:00 تا 19:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : حسام حسین زاده ، امید زندکریمخانی
حامی : گپ و گفت
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه