موسسه حقوقی امید رحمت حق برگزار میکند برگزار شد

تبیین راهبرد امور مالیاتی و تامین اجتماعی در شرکت ها و سازمان ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرازهائی از حقوق مودیان در قانون مالیات ها (رسیدگی، ابلاغ، حل اختلاف)
- بایدها و نبایدهای پیش بینی شده در قانون مالیات ها
- مجازات های مقرر و پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای مودیان و مأموران مالیات
- فرازهائی از ظرفیت های دادخواهی مالیاتی در سایر قوانین

زمان : دوشنبه ۲۱ فروردین 1402 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : عرفان حسین پور ، محسن یاسی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۶۵: -رفتار مناسب با مودی -پرداخت مالیات طبق موازین قانونی برای مودیان -مودی حق دارد از خدمات رایگان سازمان امور مالیات استفاده کند -رعایت عدالت در رسیدگی پرونده، مودی حق تجدید رسیدگی دارد -ماده ۲۰۳ تا ۲۰۹ مالیات مستقیم موضوع ابلاغ است -شرط ابلاغ به بستگان یا متحدین مودی -تبصره ۱ ماده ۲۰۳: استنکاف مودی و بستگانش -ابلاغ از طریق پست سفارشی - می توانی ایراد شکلی به اوراق مالیاتی بگیرید -ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات دولتی -ابلاغ اوراق به شرکت های تجاری یا اشخاص حقوقی -معرفی یا عدم معرفی محل کار یا سکونت یا ابلاغ اوراق مالیاتی توسط مودی -ابلاغ اوراق مالیاتی در صورتی که نشان مودی در دست نباشد -قانون مالیات های مستقیم -چند اصل مشروع: دارا بودن حق وکیل یا نماینده، حق اصلاح سند و مدارک تسلیمی، محرمانه بودن اطلاعات مودی در حین رسیدگی، اعتراض به مالیات مطالبه شده -اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده - ماده ۴۸قانون مالیات بر ارزش افزوده -ماده۲۳۹ -ماده ۴۹ مالیات بر ارزش افزوده -ماده ۲۴۴ هیئت حل اختلاف -ماده ۲۴۷ -ماده ۲۵۱ ارجاع به مرجع عالی داخلی -ماده ۲۵۷ هیئت هم عرض -اعاده دادرسی مالیاتی

ویدئوهای این جلسه