سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بررسی محاسبات و رسيدگی ماليات بر تراكنش های بانكی
- بررسی آخرين بخشنامه ها و آراء ديوان عدالت اداری در خصوص تراكنش های بانكی
- بررسی نکات كليدی و حائز اهميت
- تبادل تجربيات مشترك در حوزه مزبور

زمان : دوشنبه ۱۹ دی 1401 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهدی مرادی
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه