موسسه حقوقی امید رحمت حق ، اچ آر گروه ، روزنامه صدای ملت برگزار میکند برگزار شد

تبیین راهبردهای خدمات مالیاتی، بیمه، مالی، حقوقی، انتقال تجارب و مهارتها، پژوهش

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- شناخت عمقی رفتارها و عارضه یابی
- ارائه مفروضات و برون رفت ها
- یکسان سازی رفتارها

زمان : پنجشنبه ۳۱ شهریور 1401 ساعت 10:00 تا 12:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : انجمن صنفی کارفرمائی سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ، انجمن سازندگان مسکن و ساختمان ، انجمن صنفی کارفرمایی گودبرداری و ایمن سازی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.