پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مهمترین و اصلی ترین معافیت های مالیاتی اظهارنامه
- مهمترین نکات تراکنش های بانکی در اظهارنامه
- نکات محاسبه مالیات در اظهارنامه

زمان : دوشنبه ۶ تیر 1401 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : کوروش قویدل
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.