مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی قرارداد با هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- روش های حفاظت از ایده و قرارداد عدم افشاء (NDA)
- تضامین تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر
- تجارب موفق و ناموفق در عقد قرارداد سرمایه گذاری
- جلوگیری از تقلیل سهام (Stock Dilution) در افزایش سرمایه

زمان : یکشنبه ۱۳ مرداد 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : هنگامه عسگری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.