سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه صحیح تکمیل و ارسال اظهارنامه
- نکات استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰
- آشنایی با گروه بندی مشاغل
- اشتباهات رایج در اظهارنامه

زمان : چهارشنبه ۱۹ خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.