سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار میکند

توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و عواقب آن
- تضمین ضمانت حسن انجام کار کارگران
- فسخ قرارداد کار در اثنا قرارداد توسط کارگر و کارفرما
- فرار و خروج کارفرمایان از قانون کار

زمان : سه‌شنبه ۴ خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : منوچهر خواجه دهی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.