پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- چه اشخاصی مشمول رسیدگی به تراکنش بانکی می شوند؟
- کدام واریزی ها ماهیت درآمدی ندارند؟
- آیا تراکنش های بانکی مشمول ارزش افزوده هم می شوند؟
- نحوه دفاع از پرونده های تراکنش بانکی

زمان : یکشنبه ۱۹ اردیبهشت 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه