تیوان برگزار میکند برگزار شد

اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- معیارهای انتخاب نرم افزار حسابداری
- انواع نرم افزار حسابداری و ویژگی های آن
- تطابق ویژگی های نرم افزار حسابداری با کسب و کار
- چگونگی انتخاب و طراحی سیستم مالی در کسب و کار

زمان : دوشنبه ۴ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهدی بابایی
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.