پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

اظهارنامه مالیاتی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال
- روش صحیح تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها
- تجارب مربوط به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی
- روش محاسبه جرایم عدم ارسال و تاخیر ارسال اظهارنامه مالیاتی

زمان : دوشنبه ۱۷ تیر 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.